คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Nantawut Sriariyawat
ชื่อ : ผศ.นันทวุฒิ     นามสกุล : ศรีอริยวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nantawut@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :