MenuClose
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (MME)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (MME)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (MME) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 20 ทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชา MMEเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีความวิริยะอุตสาหะและมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย

G-Beyond Limits Career

G-Beyond Limits Career

กิจกรรม G-Beyond Limits Career โดยจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีกิจกรรม 2 ช่วง ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรม G – Inspire – virtual conference  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. วัตถุประสงค์ : จัดขึ้นเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ด้านดิจิทัลเทรนด์รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในสายอาชีพเทคฯ จากเหล่ากูรูและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง รายละเอียดดังนี้ เวลาหัวข้อ13.45 – 14.00Emcee Welcome & MC greeting14.00 – 14.30Beyond Your Limits โดย ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา

25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ

25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ

25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อม คุณจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 25 พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีต่อ รศ.อำนาจ ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคาร 27 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ

Depa Digital Startup Fund

Depa Digital Startup Fund

Depa Digital Startup Fund ขอเชิญนิสิตผู้สนใจพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้าร่วมอบรมโครงการ "Depa Digital Startup Fund"(มาตราการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล)ในวันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น.ผ่านระบบ Google Meet สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmOCptykUzFQFxSKL9CuUfugR__yD-meo8VtEbAXW6I71PA/viewform

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ขยายระยะเวลารับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีความวิริยะอุตสาหะและมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย

Slider

ประกาศ