MenuClose
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เปิดรับสมัคร TCAS 64 รอบ 2
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง
วันที่ 5 มีนาคม - 20 เมษายน 2564
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ENG SRC 2021

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ENG SRC 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ENG SRC 2021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ENG SRC 2021 เพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นประธาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบกระเช้าของขวัญจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม

สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา EV 100 Roadshow แสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอังกฤษ พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ UK-Thailand Smart City เมืองอัจฉริยะสู่เวที COP ครั้งที่ 26

สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา EV 100 Roadshow แสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอังกฤษ พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ UK-Thailand Smart City เมืองอัจฉริยะสู่เวที COP ครั้งที่ 26

สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา EV 100 Roadshow แสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอังกฤษ พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ UK-Thailand Smart City เมืองอัจฉริยะสู่เวที COP ครั้งที่ 26 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นาย ริชาร์ด พอร์ทเตอร์ ที่ปรึกษาพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อุปนายกฯ ฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมเปิดงาน EV 100

ดร.อบ นิลผาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษาของบริษัท มิตชูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด

ดร.อบ นิลผาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษาของบริษัท มิตชูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด

ดร.อบ นิลผาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษาของบริษัท มิตชูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด โดยมีรายชื่อนิสิตดังนี้1.นายวันชนะ วงศาธรรมกุลนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ2.นายวัชรวิทย์ อยู่ทองนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์3.นายอนันต์วิชญ์ ล้อวัฒนากุล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (คลองเตย) ชั้น 9

นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Top Score on Project Management จากการแข่งขัน ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally#15 2021)

นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Top Score on Project Management จากการแข่งขัน ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally#15 2021)

นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Top Score on Project Management จากการแข่งขัน ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally#15 2021) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ บรรหารสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อุปนายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์

Slider

ประกาศ