คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Anuwat Attachaiyawuth
ชื่อ : ผศ.ดร.อนุวัฒน์     นามสกุล : อรรถไชยวุฒิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 094-489-9639
อีเมล์ : anuwat@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170759300
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :

01203222 Structural Analysis I

01203323 Structural Analysis II

01203496 Selected Topics in Civil Engineering (Advanced Concrete Technology)

01203322 Civil Engineering Materials Testing Laboratory

03600014 Creative Problem Solving and Critical Thinking Skills

01203231 Concrete and Engineering Materials

01203431 Prestressed Concrete Design

01203221 Mechanics of Materials I

 

งานด้านบริการวิชาการ

2560-2564   หัวหน้าโครงการ, โครงการทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

2561-ปัจจุบัน   กรรมการวิชาการ, สาขาคอนกรีตวัสดุและการก่อสร้าง, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

2563   ผู้แปลมาตรฐาน ACI318-19 (Ch. 26), สาขาคอนกรีตวัสดุและการก่อสร้าง, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

2563   ผู้จัดร่วมงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, วิศวกรรมโยธากับกับโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Online conference)

 

งานด้านบริหาร

2562-ปัจจุบัน   ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

2562-2563   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและทรัพย์สิน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

2563-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา