คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Tawatchai Tingsanchali
ชื่อ : ศ.ดร.ธวัชชัย     นามสกุล : ติงสัญชลี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุุณวุฒิพิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : tawatchai@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
  1. 7ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :