คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Dr. Daraporn Phusing
ชื่อ : ดร.ดาราพร     นามสกุล : ผุสิงห์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกายภาพ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : daraporn@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :