คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Narongrit Wongwai
ชื่อ : ดร.ณรงค์ฤทธิ์     นามสกุล : ว่องไว
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : narongrit@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

การศึกษา :

วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ :

วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management)

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรม (Information Technology in Engineering)

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modelling)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ระบบอัตโนมัติในงานก่อสร้าง (Automation in Construction)

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการ (Journal)

1. N. Wongwai, S. Malaikrisanachalee and J. Prajongmoon (2021) “Performance of Heuristic Priority Rule for Multiskilled Resource-Constrained Scheduling”, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, Vol. 9, No. 6, Page 633-642

2. N. Wongwai and S. Malaikrisanachalee (2020), “Cost-Resource Replacement Trade-Off Algorithm for Multi-Skilled Resource Scheduling”, International Journal of Engineering Research and Technology, Vol. 13, No. 2, Pages 212-228

3. N. Wongwai and S. Malaikrisanachalee (2019), “Minimum Cost Method for Multiskilled Resource Scheduling” International Journal of Engineering Research and Technology, Vol. 12, No. 12, Pages 2614-2626

4. N. Wongwai and S. Malaikrisanachalee (2011), “Augmented Heuristic Algorithm for Multi-skilled Resource Scheduling.” Automation in Construction, Vol. 20, No. 4, Pages 429-445

งานประชุมวิชาการ (Conference Proceeding)

1. N. Phetthet, A. Jarasjarungkiat and N. Wongwai (2021), "Building Information Modeling-Based Analysis to Minimize Waste Rate of Structural Reinforcement.", Pages 26, in The 7th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology, Thailand.

2. ไพศาล จินตนามณีรัตน์, อำพน จรัสจรุงเกียรติ, ณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว. การศึกษาความเสี่ยงกระบวนการยกประกอบโมดูลเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาโรงประกอบโมดูล, แหลมฉบัง, น. 1094 – 1100 ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สงขลา.

งานพัฒนาวิชาการ/ งานบริการวิชาการ

1. โครงการพัฒนาระบบใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การกำกับของกรมท่าอากาศยาน

2. โครงการศึกษาการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การกำกับของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

3. โครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 1 การขนส่งสินค้าทั่วไปและผลผลิตการเกษตร) ภายใต้การกำกับของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

4. โครงการศึกษาและจัดทำระบบการกำกับดูแลยานพาหนะข้ามพรมแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก

5. โครงการศึกษาเพื่อจัดวางระบบและพัฒนาการตรวจสภาพรถโดยสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก

6. โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง (ระยะที่ 2) ภายใต้การกำกับของกรมทางหลวง

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อย ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก

8. โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก

9. โครงการศึกษาทบทวนรายละเอียดแบบก่อสร้างและประมาณราคางานก่อสร้าง ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ภายใต้การกำกับของกรมการขนส่งทางบก

10. โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง (ระยะที่ 1) ภายใต้การกำกับของกรมทางหลวง

11. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง ภายใต้การกำกับของกรมทางหลวง

รายวิชาที่สอน :
  1. วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management)
  2. การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา (Computer Applications in Civil Engineering)
  3. การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง (Computer Applications in Construction)
  4. การวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง (Construction Project Analysis)
  5. เทคนิคการวิเคราะห์สําหรับการบริหารการก่อสร้าง (Analytical Techniques for Project Management)
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานก่อสร้าง (Information Technology for Construction Operation)
  7. การวางแผนและควบคุมโครงการขั้นสูง (Advanced Project Planning and Controlling)