คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Thanasit Promping
ชื่อ : ธนสิทธิ์     นามสกุล : พรหมพิงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0991625246
อีเมล์ : thanasit@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.youtube.com/channel/UCBjlX2t0xcFEZevBA2zGj-g
สถานที่ทำงาน :

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อาคาร 23 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 20230

 

การศึกษา :
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (2559) จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (2562) Water Engineering and Management Department Asian Institute of Technology
ความเชี่ยวชาญ :
 • การบริหารและการจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง
 • การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
 • Promping, T., & Tingsanchali, T. (2020). Meteorological Drought Hazard Assessment under Future Climate Change Projection for Agriculture Area in Songkhram River Basin, Thailand. 2020 International Conference and Utility Exhibition on Energy, Environment and Climate Change (ICUE).

 • Promping, P., Tingsanchali, T.,and Chuanpongpanich, S. (2020). Impacts of Future Climate Change on Inflow to Pasak Jolasid Dam in Pasak River Basin, Thailand. The 25th National Convention on Civil Engineering.

รายวิชาที่สอน :
 • Fluid Mechanics
 • Laboratory for Fluid Mechanics
 • Sanitary Engineering and Water Supply
 • Applied Mathematics for Civil Engineering
 • Civil Engineering Project