คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Jatuporn Reanjaroen
ชื่อ : จตุพร     นามสกุล : เหรียญเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเลขานุการ / นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : +66 (0) 38 354 580 Ext. 662272
อีเมล์ : jatuporn@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :