คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Jatuporn Reanjaroen
ชื่อ : จตุพร     นามสกุล : เหรียญเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเลขานุการ / นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : jatuporn@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :