คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานเลขานุการ
Pitchanan Sanmuk
ชื่อ : พิชชานันท์     นามสกุล : แสนมุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Pitchanan@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :