คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานเลขานุการ
Anchalee Ruanrith
ชื่อ : อัญชลี     นามสกุล : รื่นฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : anchalee@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :