คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานเลขานุการ
Kwanchit Lohakad
ชื่อ : ขวัญจิต     นามสกุล : โลหากาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานคลังและพัสดุ /นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kwanchit@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :