คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานเลขานุการ
Nichada Kansira
ชื่อ : ณิชาดา     นามสกุล : แก่นศิลา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งาน EdPex)
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nichada@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :