คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Niyom Saenmontree
ชื่อ : นิยม     นามสกุล : แสนมนตรี
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : niyom@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :