คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Sathapat Arriworaphon
ชื่อ : สถาปัต     นามสกุล : อารีวรพล
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sathapat@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :