คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Assoc. Prof. Dr.Sompol Skullong
ชื่อ : รศ.ดร.สมพล     นามสกุล : สกุลหลง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : sompol@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

KUforest:

https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=560092

Google Scholar‬:

https://scholar.google.co.th/citations?user=XNodwx0AAAAJ&hl=th

ScienceDirect:

https://www.sciencedirect.com/search?authors=Skullong&sortBy=date

Scopus:

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&st1=skullong&st2=&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=7046ece7b20d6c3a68e8881f84c33013&sot=anl&sdt=aut&sl=37&s=AU-ID%28%22Skullong%2c+Sompol%22+26642231700%29&txGid=e8df32a5c2156fd6a4f0322fcf16159d

รายวิชาที่สอน :