คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Assoc. Prof. Dr. Suabsakul Gururatana
ชื่อ : รศ.ดร.สืบสกุล     นามสกุล : คุรุรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : +66 3835 4580
อีเมล์ : suabsakul@eng.src.ku.ac.th
Website : https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=550001
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
  1. ฺB.Eng. (Mechanical Engineering), 2004, Kasetsart University, Thailand
  2. M.Eng. (Mechanical Engineering), 2006, Kasetsart University, Thailand
  3. D.E. (Mechanical Engineering), 2011, Lamar University, Beaumont, TX, USA
ความเชี่ยวชาญ :

Fluid Mechanics, Heat Transfer, Computational Fluid Dynamics

Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Forecasting

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=550001#Publish2

รายวิชาที่สอน :

TEACHING RESPONSIBILITIES

  • Undergraduate: Fluid Mechanics, Heat Transfer, Refrigeration, Air Condition, and Introduction to Computational Fluid Dynamics, Workshop Practice
  • Graduate: Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer, Advanced Fluid Mechanics and Seminar