คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Asst. Prof. Dr. Suabsakul Gururatana
ชื่อ : ผศ.ดร.สืบสกุล     นามสกุล : คุรุรัตน์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : +66 3835 4580
อีเมล์ : suabsakul@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.eng.src.ku.ac.th/faculty-members/view.php?memb=37&type=6
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :