คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Asst. Prof. Dr. Ob Nilaphai
ชื่อ : ผศ.ดร.อบ     นามสกุล : นิลผาย
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : +66 (0) 38 354 580 Ext. 2843
อีเมล์ : ob@eng.src.ku.ac.th
Website : https://kusfen.wixsite.com/atae
สถานที่ทำงาน :

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

การศึกษา :
ระดับ ชื่อปริญญาที่ได้รับ จากสถาบัน / มหาวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

(Mechanical Engineering)
School of Engineering Polytech Orléans, Université d′Orléans (France) 2561
ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2553

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2550

ความเชี่ยวชาญ :
  • เทคโนโลยีเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน การวิเคราะห์สเปรย์และการเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ขั้นสูง (LTC, HCCI, PCCI, GDI) การควบคุมการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ การควบคุมอนุภาคฝุ่นจากเครื่องยนต์ดีเซล
  • เชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับยานยนต์ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล บิวทานอล และแก๊สธรรมชาติอัด เป็นต้น
  • เทคนิคทางแสง ใช้เทคนิคทางแสงในการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ของสเปรย์และการเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เช่น Diffused-back illumination (DBI), Schlieren, Particle Image Velocity (PIV), และ OH* Chemiluminescence
  • เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริด และยานยนต์เซลเชื้อเพลิง เป็นต้น
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

อบ นิลผาย, ผลกระทบของการใช้อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงต่อเสถียรภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2563, vol.16(2), DOI: 10.14416/j.ind.tech.2020.08.003.

Camille H., Houidi B.M., Ajrouche H., Foucher F., Haidous Y., Moreau B., Nilaphai O., Rousselle C., Bellenoue M., Claverie A., Sotton J., Strozzi C., Bardi M., Bruneaux, G., and Malbec ML., Characterization of the ECN spray A in different facilities. Part 1: boundary conditions characterization, 2020, Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP Energies nouvelles, Vol.75(35), DOI: 10.2516/ogst/2020070.

Camille H., Houidi B.M., Ajrouche H., Foucher F., Haidous Y., Moreau B., Nilaphai O., Rousselle C., Bellenoue M., Claverie A., Sotton J., Strozzi C., Bardi M., Bruneaux, G., and Malbec ML., Characterization of the ECN spray A in different facilities. Part 2: spray vaporization and combustion, 2020, Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP Energies nouvelles, Vol.75(78), DOI:10.2516/ogst/2020023.

Munsin R, Nattsirapong I, Nuntapap N, Narkpakdee J,  Nilaphai O., Srichai P, and Chaiyat N. Injection Characteristics of Gasohol using a Common Rail Injection System. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia.

Nuntapap N, Chaiya R, Munsin R, and Nilaphai O., Development of Measuring Technique of Start Combustion using Ion Current Measurement in a Controlled Reactivity Engine. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia.

Karnjanaparichat T, Munsin R, Nuntapap N, Nilaphai O, and Ruttanadech N. An Assessment of Work-Integrated Learning for Engineering Thermodynamics Pedagogy in School in Factory Model. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia.

Nilaphai O., Hespel C, Chanchaona S, Mounaïm-Rousselle C. Spray and Combustion Characterizations of ABE/Dodecane Blend in Comparison to Alcohol/Dodecane Blends at High-Pressure and High-Temperature Conditions. Fuel 2018;225:542–53. doi:10.1016/j.fuel.2018.03.184.

Ajrouche H, Nilaphai O., Hespel C, Foucher F. Impact of nitric oxide on n-heptane and n-dodecane autoignition in a new high-pressure and high-temperature chamber. Proceedings of the Combustion Institute 000(2018) 1-8, doi:10.1016/j.proci.2018.07.102.

Nilaphai O., Hespel C, Chanchaona S, Mounaïm-rousselle C. Spray and Combustion Characterization of the Alcohol Blends in the High-Pressure High-Temperature Conditions. ILASS–Asia 2017 Oct. 18-21, 2017, Jeju, Korea Spray, Jeju, Korea Spray: ILASS–Asia 2017 Oct. 18-21, 2017, Jeju, Korea.

Ajrouche H, Nilaphai O., Moreau B, Hespel C, Mounaïm-rousselle C. Engine Combustion Network ( ECN ): Characterization and comparison of Diesel spray combustion in new high-pressure and high-temperature chamber. ILASS–Asia 2017 Oct. 18-21, 2017, Jeju, Korea Spray, 2017.

Nilaphai O., Ajrouche H, Hespel C, Moreau B, Chanchaona S, Foucher F, et al. Spray and Combustion Characterizations of Acetone - Butanol - Ethanol ( ABE ) blend at High - Pressure and High - Temperature Conditions. 28th Conf Liq At Spray Syst ILASS–Europe 2017, 6-8 Sept 2017, Valencia, Spain.

Chiboub I, Ajrouche H, Nilaphai O., Dozias S, Moreau B, Hespel C, et al. X-ray diagnostics of dodecane jet in spray A conditions using the new one shot engine ( NOSE ). 28th Conf. Liq. At. Spray Syst. ILASS–Europe 2017, 6-8 Sept. 2017, Valencia, Spain.

Nilaphai O., Hespel C, Moreau B, Contino F, Bourgeois N, Chanchaona S, et al. New High-Pressure and High-Temperature Chamber for Diesel Spray Characterization. ILASS – Europe. 2016, Brighton, UK.

Nilaphai, O., and Chuepeng, S., “Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for Spark Ignition Engine on Performance and Combustion”, 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), Krabi, Thailand.

Thongchai, S., Tongroon, M., Nilaphai, O., Lokkud, N., Patarajaree, E., Kananont, M., Saisirirat, P., Chollacoop, N., “Investigation of Power Transmission in V-Belt on a Single Cylinder Agricultural Engine”, 6th TSAE International Conference (TSAE2013), Thailand.

Nilaphai, O., Bovornsethanant, S., Keawtatip P., and Laoonual, Y., (2012), “Preliminary ED95 Fuel Evaluation of Economy of Demonstration Project of the First Ethanol Bus in Thailand”, The 25th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 26), Chiang Rai, Thailand.     

Nilaphai, O., Songchon, S., Chollacoop, N., and Laoonual, Y., (2012), “Effects of Single and Split Injections of Common-rail Compression Ignition (CI) Engine with Biodiesel (B100) Fuel on Performance and Emission Characteristics”, The 8th International Conference on Automotive Engineering (ICEA-8), BITEC, Bangkok, Thailand.

Nilaphai, O., Songchon, S., Chollacoop, N., and Laoonual, Y., (2010), “Effect of Fuel Injection Configurations with Biodiesel (B100) on Performance and Emission Characteristics of a Common-rail Compression  Ignition (CI) Engine”, The 6th International Conference on Automotive Engineering (ICEA-6), BITEC, Bangkok, Thailand.

รายวิชาที่สอน :