คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Asst. Prof. Dr. Tanet Wonghong
ชื่อ : ผศ.ดร.ธเนศ     นามสกุล : วงศ์หงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 0868941945
อีเมล์ : tanet@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.youtube.com/c/DRTanetWonghong
สถานที่ทำงาน :

Building 23, 9th floor

Siracha Campus

การศึกษา :

Deep Learning Nano Degree at Udacity, USA 2017

Dr.-Ing. in Bio-and-Chemical Engineering, TU Dortmund Germany 2010 

M. Eng. in Electrical Engineering, Kasetsart University 2003

B. Eng. in Electrical Engineering, Kasetsart University 2000

ความเชี่ยวชาญ :

Adaptive Control 

Unfalsified Control 

Process Control

Digital Control

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

My Work during my time in Germany

S. Engell, T. Tometzki, and T. Wonghong, A New Approach to Adaptive Unfalsified Control, In Proc. European Control Conference, 2007.

T. Wonghong, Adaptation by Evolutionary Algorithms in Unfalsified Control, Dissertation at Bio-and-Chemical Engineering, TU Dortmund,Germany, 2010.

T. Wonghong and S. Engell, Automatic controller tuning via unfalsified control, Journal of Process Control, 22(10): 2008-2025, 2012.

 

My Work after PhD Graduation (In Thailand)

T. Wonghong, and S. Engell, Real-time PI Controller Tuning via Unfalsified Control, In. Proc. IEEE International Symposium on Intelligent Control, Denver, USA, September 2011. 

T. Wonghong, Real-time PID Controller Tuning via Unfalsified Control, In. Proc. 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON,  Phetchaburi, Thailand, May 2012. 

T. Wonghong, Unfalsified Adaptive Control Algorithm to a pH Neutralization Process, In. Proc. EECON35, Nakornnayok, Thailand, December 2012. 

T. Wonghong, Unfalsified Control to a pH Neutralization Process with Noisy Measurements, In. Proc. iEECON, Phuket, Thailand, March 2015. 

T. Wonghong, An Initial Set of Candidate Controllers for Unfalsified Control, In. Proc. EECON40, Chonburi, Thailand, November 2017. 

A. Jadnok, and T. Wonghong, Application of Model Predictive Control to a pH Neutralization Process, In. Proc. EECON40, Chonburi, Thailand, November 2017.

A. Jadnok, and T. Wonghong, Application of Model Predictive Control to a pH Neutralization Process with Extended Kalman Filter, In. Proc. EECON41, Ubon Ratchathani, Thailand, November 2018. 

Tanet Wonghong, Adaptive PID Controller under Measurement Errors, In. Proc. EECON42, Korat, Thailand 2019.

Tanet Wonghong, Analysis of the New Fictitious Error Signal in Unfalsified Control, In. Proc. iEECON2020, Chiang Mai, Thailand March 2020. 

Tanet Wonghong, Adaptive Control for Nonlinear Processes, In. Proc. iEECON2021, Pattaya, Thailand March 2021. 

Tanet Wonghong, Intelligent Learning Control System via Unfalsified Control, In. Proc. iEECON2022, Khon Kaen, Thailand March 2022.

 

รายวิชาที่สอน :

03601362 ระบบควบคุมเชิงเส้น 

03601461 การควบคุมกระบวนการ