คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Dr. Wason Tanjaroen
ชื่อ : ดร.วสันต์     นามสกุล : ตันเจริญ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : wason@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :