คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Suphattharachai Chomphan
ชื่อ : ผศ.ดร.สุภัทรชัย     นามสกุล : ชมพันธุ์
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : suphattharachai@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
 • D.Eng. (Information Processing) Tokyo Institute of Technology
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า-การประมวลสัญญาณดิจิทัล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ :
 • การประมวลสัญญาณดิจิทัล
 • เทคโนโลยีเสียงพูด
 
 1. Research Trainee in Toshiba CMC company, Yokohama, Japan.
 2. Lecturer in Faculty of Engineering at Si Racha.

 

 
 1. ICASSP 2008
 2. IEICE Technical Report 2008
 3. INTERSPEECH 2007
 4. SSW6, 2007
 5. APCCAS 2004
 6. ICT 2003
 7. ITCC 2001
 8. SCI 2001
 9. IMT 2000 Project - NECTEC 2001
 10. SNLP 2000
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

วารสารระดับนานาชาติ

 1. Suphattharachai Chomphan, Takao Kobayashi, ``Tone correctness improvement in speaker dependent HMM-based Thai speech synthesis,′ Speech Communication, vol.50, 5, pp.392-404 (2008.05)
 2. Suphattharachai Chomphan, "Towards the Development of Speaker-Dependent and Speaker-Independent Hidden Markov Model-Based Thai Speech Synthesis", Journal of Computer Science 5 (12) (2009) 905-914
 3. Suphattharachai Chomphan, "Towards the Development of Speaker-Dependent and Speaker-Independent Hidden Markov Model-Based Thai Speech Synthesis", Journal of Computer Science 5 (12) (2009) 905-914
 4. Suphattharachai Chomphan, "Analytical Study on Fundamental Frequency Contours of Thai Expressive Speech Using Fujisaki’s Model", Journal of Computer Science 6 (1) (2010) 36-42
 5. Suphattharachai Chomphan, "Structural Modeling of Fundamental Frequency Contour for Thai Expressive Speech", Journal of Computer Science 6 (3) (2010) 330-335
 6. Suphattharachai Chomphan, "Fujisaki′s Model of Fundamental Frequency Contours for Thai Dialects", Journal of Computer Science 6 (11) (2010) 1263-1271
 7. Suphattharachai Chomphan, "Multi-Pulse Based Code Excited Linear Predictive Speech Coder with Fine Granularity Scalability for Tonal Language", Journal of Computer Science 6 (11) (2010) 1288-1292
 8. Suphattharachai Chomphan, "Performance Evaluation of Multi-Pulse Based Code Excited Linear Predictive Speech Coder with Bitrate Scalable Tool over Additive White Gaussian Noise and Rayleigh Fading Channels", Journal of Computer Science 6 (12) (2010) 1433-1437
 9. Suphattharachai Chomphan, Takao Kobayashi, "Tone Question of Tree Based Context Clustering for Hidden Markov Model Based Thai Speech Synthesis", Journal of Computer Science 6 (12) (2010) 1468-1472
 10. Suphattharachai Chomphan, "High Pitch Delay Resolution Technique for Tonal Language Speech Coding Based on Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Algorithm", Journal of Computer Science 7 (1) (2011) 65-69
 11. Suphattharachai Chomphan, "Thai Speech Coding Based On Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction Algorithm", Journal of Computer Science 7 (1) (2011) 75-79
 12. Suphattharachai Chomphan, "Tonal Language Speech Compression Based on a Bitrate Scalable Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Coder", Journal of Computer Science 7 (2) (2011) 154-158
 13. Suphattharachai Chomphan, "Analysis of Decision Trees in Context Clustering of Hidden Markov Model Based Thai Speech Synthesis", Journal of Computer Science 7 (3) (2011) 359-365
 14. Suphattharachai Chomphan, "Analytical Study on Fundamental Frequency Contours of Thai Tones using Tone-Geometrical Model", Journal of Computer Science 7 (3) (2011) 379-386
 15. Suphattharachai Chomphan, "Effects of Noises on the Analysis of Fundamental Frequency Contours for Thai Speech", Journal of Computer Science 7 (4) (2011) 568-572
 16. Suphattharachai Chomphan, " Analysis of Fundamental Frequency Contour of Coded Speech Based on Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Algorithm", Journal of Computer Science 7 (6) (2011) 865-870
 17. Suphattharachai Chomphan, "Finite Element Study of the Stress Response of Bi-Directional Corrugated-Strip Core Sandwich Beam", Journal of Computer Science 7 (9) (2011) 1335-1337
 18. Suphattharachai Chomphan, "A Reduced Finite Element Model for Analyzing the Transverse Shear Stiffness of Truss-Like Core Sandwich Beam", Journal of Computer Science 7 (10) (2011) 1474-1477
 19. Suphattharachai Chomphan, "Speech Compression for Noise-Corrupted Thai Expressive Speech", Journal of Computer Science 7 (10) (2011) 1565-1573
 20. Suphattharachai Chomphan, "Modeling of Fundamental Frequency Contour of Thai Expressive Speech using Fujisaki’s Model and Structural Model", Journal of Computer Science 7 (8) (2011) 1310-1317
 21. Suphattharachai Chomphan and Manit Leekitwattana, "A Simplified 2D Unit Cell Model for Analyzing the Transverse Shear Stiffness of 3D Truss-Like Core Sandwich Beam", American Journal of Applied Sciences, 9 (2) (2012) 246-249
 22. Suphattharachai Chomphan, "A Control of Fundamental Frequency Contour for HMM-based Thai Speech Synthesis", American Journal of Applied Sciences, 9 (2) (2012) 259-264
 23. Suphattharachai Chomphan, "Thai Speech Phonology for Development of Speech Synthesis: A Review", American Journal of Applied Sciences, 9 (2) (2012) 271-277
 24. Suphattharachai Chomphan, "Speech Compression for Noise-corrupted Thai Dialects", American Journal of Applied Sciences, 9 (3) (2012) 278-282
 25. Suphattharachai Chomphan, "Thai Expressive Speech Processing Technology: A Review ", American Journal of Applied Sciences, 9 (3) (2012) 293-299
 26. Suphattharachai Chomphan and Chutarat Chompunth, "Bitrate Scalability for Multi-Pulse Based Code Excited Linear Prediction Speech Coder", American Journal of Applied Sciences, 9 (3) (2012) 309-312
 27. Suphattharachai Chomphan, "Design of Tree Structure in Context Clustering Process of HMM-based Thai Speech Synthesis", American Journal of Applied Sciences, 9 (3) (2012) 313-320
 28. Suphattharachai Chomphan and Chutarat Chompunth, "Analytical Study of High Pitch Delay Resolution Technique for Tonal Speech Coding", American Journal of Applied Sciences, 9 (3) (2012) 350-353
 29. Suphattharachai Chomphan and Chutarat Chompunth, "Improvement of Tone Intelligibility for Average-voice-based Thai Speech Synthesis", American Journal of Applied Sciences, 9 (3) (2012) 358-364
 30. Suphattharachai Chomphan and Chutarat Chompunth, "Effects of Environmental Noises on Fundamental Frequency Contours of Thai Dialects", American Journal of Applied Sciences, 9 (5) (2012) 736-739
 31. Suphattharachai Chomphan and Chutarat Chompunth, "Evaluating public participation process in development projects in Thailand: A case study of the Hin Krut power plant project", American Journal of Applied Sciences", 9 (6) (2012) 865-873
 32. Suphattharachai Chomphan and Chutarat Chompunth, "Effects of Environmental Noises on Fundamental Frequency Contours of Thai Expressive Speech", American Journal of Applied Sciences, 9 (8) (2012) 1237-1241
 33. Suphattharachai Chomphan and Chutarat Chompunth, "Fujisaki′s Model of Thai′s Fundamental Frequency Contours with Environmental Noises", American Journal of Applied Sciences, 9 (8) (2012) 1251-1258
 34. Suphattharachai Chomphan, "Pitch Analysis of Ukulele", American Journal of Applied Sciences, 9 (8) (2012) 1219-1224
 35. Suphattharachai Chomphan, "Speech Compression of Thai Dialects with Low-bit-rate Speech Coders", American Journal of Applied Sciences, 9 (8) (2012) 1321-1328
 36. Suphattharachai Chomphan, "Effects of Noises on Fundamental Frequency Extraction using Cepstral Analysis for Thai Dialects", American Journal of Applied Sciences, 9 (9) (2012) 1415-1421      
  บทความการประชุมวิชาการนานาชาติ   
 37. S. Chomphan, T. Kobayashi, “Incorporation of phrase intonation to context clustering for average voice models in HMM-based Thai speech synthesis,” Proc. ICASSP 2008, pp.4637–4640, April 2008.
 38. S. Chomphan, T. Kobayashi, “Implementation and evaluation of an HMM-based Thai speech synthesis system,” Proc. INTERSPEECH 2007, pp.2849–2852, August 2007.
 39. S. Chomphan, T. Kobayashi, “Design of tree-based context clustering for an HMM-based Thai speech synthesis system,” Proc. 6th ISCA Workshop on Speech Synthesis, SSW6, pp.160–165, August 2007.
 40. S. Chomphan, “Fine Granularity Scalability for MP-CELP based Speech Coding with HPDR Technique,” Proc. APCCAS 2004, pp.197–200, December 2004.
 41. S. Khemachai, D. Tancharoen, S. Chomphan and S. Jitapunkul, “Content Based Object Segmentation using Bayesian Decision Technique,” Proc. ISCIT 2003, September 2003.
 42. S. Chompun, Y. Yothinsumpun, D. Tancharoen and S. Jitapunkul, “Performance Evaluation of MP-CELP Coder with HPDR Technique over AWGN and Rayleigh Fading Channels,” Proc. ICT 2003, April 2003.
 43. S. Chompan, S. Jitapunkul, D. Tancharoen, and P. Kittipanya-ngam, “HPDR Technique for Tonal Language Speech Compression Based on MP-CELP Coder with Multiple Bitrates and Bitrate Scalabilities,” Proc. SCI 2001, pp.519–522, July 2001.
 44. D. Tancharoen, S. Jitapunkul, P. Kittipanya-ngam, S. Chompan, H. Kortrakulkij, “Semantic Object Segmentation for Content Based Video Coding,” Proc. SCI 2001, pp.579–583, July 2001.
 45. S. Chompun, S. Jitapunkul, and D. Tancharoen, “Novel Technique for Tonal Language Speech Compression Based on a Bitrate Scalable MP-CELP Coder,” Proc. ITCC 2001, pp.461–464, April 2001.
 46. D. Tancharoen, S. Jitapunkul, and S. Chompun, “Spatial Segmentation Based on Modified Morphological Tools,” Proc. ITCC 2001, pp.478–482, April 2001.
 47. D. Tancharoen, S. Jitapunkul, S. Triamlumlerd, P. Kittipanya-ngam, and S. Chompun, “Object Segmentation Based on Multiple Features for Low Bit Rate Video Coding,” Proc. ICSP 2000, pp.975–978, August 2000.
 48. S. Chompan, S. Jitapunkul, D. Tancharoen, and T. Srithanasan, “Thai Speech Compression Using CS-ACELP Coder Based on ITU G. 729 Standard,” Proc. SNLP 2000, pp.278–282, May 2000.                  
  บทความการประชุมวิชาการระดับชาติ
 49. สุภัทรชัย ชมพันธุ์, การจำลองแบบเชิงเจนเนอเรทีฟสำหรับของโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์, การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553, พัทยา, 20 พฤษภาคม 2553
 50. สุภัทรชัย ชมพันธุ์, นำโชค สังข์แก้ว, อรุณโรจน์ ศรีเจริญโชติ, การศึกษาการจำลองแบบเชิงโครงสร้างสำหรับโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์, การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553, พัทยา, 20 พฤษภาคม 2553
รายวิชาที่สอน :