คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Nattapon Boonyapakdee
ชื่อ : ดร.ณัฐพล     นามสกุล : บุณยภักดี
ตำแหน่ง : -
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : nattapon.b@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

การศึกษา :
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ความเชี่ยวชาญ :
  • การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
  • การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :
  • การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์