คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Komsan Sununrungangkana
ชื่อ : คมสัน     นามสกุล : สุนันท์รุ่งอังคณา
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค - วิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : +66 (0) 38 354 580 Ext. 662288
อีเมล์ : komsan@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :