คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Jirawat Jitprasutwit
ชื่อ : จิรวัฒน์     นามสกุล : จิตประสูตวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : jirawat@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :