คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Taneeya Satyapanich
ชื่อ : ดร.ฐนียา     นามสกุล : สัตยพานิช
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : taneeya@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :

ปริญญาเอก (Computer science) University of Maryland, Baltimore County

ปริญญาโท (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.เกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.เกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :

Machine learning, AI, NLP

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

[1] Taneeya Satyapanich, Francis Ferraro, and Tim Finin. 2020. "CASIE: Extracting Cybersecurity Event Information from Text", InProceedings, Proceeding of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence.

[2] Taneeya Satyapanich, Tim Finin, and Francis Ferraro. 2019. "Extracting Rich Semantic Information about Cybersecurity Events", InProceedings, Second Workshop on Big Data for CyberSecurity, held in conjunction with the IEEE Int. Conf. on Big Data.

[3] Ankur Padia, Arpita Roy, Taneeya Satyapanich, Francis Ferraro, Shimei Pan, Youngja Park, Anupam Joshi, and Tim Finin. 2018. "UMBC at SemEval-2018 Task 8: Understanding Text about Malware", InProceedings, Proceedings of International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018).

[4] Taneeya Satyapanich and Tim Finin. 2016. “Event Nugget Detection Task : UMBC Systems”. Proceedings of the 10th Text Analysis Conference.

[5] Abhay L. Kashyap, Lushan Han, Roberto Yus, Jennifer Sleeman, Taneeya Satyapanich, Sunil R Gandhi, and Tim Finin. 2016. "Robust Semantic Text Similarity Using LSA, Machine Learning and Linguistic Resources". Language Resources and Evaluation.

[6] Taneeya Satyapanich and Tim Finin. 2015. “Event Nugget Detection using Thresholding and Classification Techniques”. Proceedings of the 9th Text Analysis Conference.

[7] Taneeya Satyapanich, Hang Gao, Tim Finin. 2015. "Ebiquity: Paraphrase and Semantic Similarity in Twitter using Skipgram". Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation.

[8] Abhay Kashyap, Lushan Han, Roberto Yus, Jennifer Sleeman, Taneeya Satyapanich, Sunil Gandhi and Tim Finin. 2014. “Meerkat Mafia: Multilingual and Cross-Level Semantic Textual Similarity systems”.Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation.

[9] Rachanon Jantharacksarungsri, Taneeya Satyapanich. 2011. “3D Animated Talking Head for Thai”, Joint Conference on Computer Science and Software Engineering.

[10] Pattaya Kongnil, Sakda Auchirakarn, Taneeya Satyapanich. 2009. “A study on Thai songs noise cancellation using Spectral Subtraction”.  47th Annual Conference Kasetsart University, Thailand.

[11] Taneeya Satyapanich and Asanee Kawtrakul. 2003. "Speaker-Dependent Continuous Thai Speech Recognition System for E-mail Accessing". National Computer Science and Engineering Conference,  Chonburi, Thailand.

[12] Taneeya Satyapanich, Asanee Kawtrakul and Dutsadee Thamvichit. 2002. "The Development of Thai Speech Database and Annotation Tool". The Fifth Symposium on Natural Language Processing, Thailand.

รายวิชาที่สอน :