คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Dr. Natthapon Pannurat
ชื่อ : ดร.ณัฐพล     นามสกุล : พันนุรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : natthapon.p@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
 • Doctor of Philosophy in Computer Science, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University (The Thailand Research Found - The Royal Golden Jubilee Scholarship)
  Thesis title: Real-time fall monitoring using sensor network (Grade: Excellent)
 • Master Degree in Computer Engineering, Suranaree University of Technology 
  Thesis title: Normalization in relational database with an association analysis technique
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Suranaree University of Technology 
ความเชี่ยวชาญ :
 • Data mining
 • Body sensor network
 • Signal processing
 • Pattern recognition
 • Machine learning

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • 2017-present   Lecturer, Kasetsart University, Sriracha Campus
 • 2012-2016        Lab. Instructor/Teaching Assistant, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University
 • 2009-2011       Lecturer, Nakhon Ratchasima College
 • 2008                 Invited lecturer (Part-time), Nakhon Ratchasima Rajabhat University
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

International Journal

 • Pannurat, N., Thiemjarus, S., Nantajeewarawat, E., Anantavraslip, I. Analysis of Optimal Sensor Positions for Activity Classification and Application on a Different Data Collection Scenario. Preprints 2017, 2017030122 (doi: 10.20944/preprints201703.0122.v1).
 • Pannurat, N., Thiemjarus, S., Nantajeewarawat, E., A hybrid temporal reasoning framework for fall monitoring. IEEE Sensors Journal 2017, 17, 1749–1759.
 • Pannurat N., Thiemjarus S., and Natajeewarawat E., Automatic Fall Monitoring: A Review. Sensors. vol. 14 no. 7, 2014, pp. 12900–12936.
 • Pannurat P., Kerdprasop N., and Kerdprasop K., Database Reverse Engineering Based on Association Rule Mining. International Journal of Computer Science Issues. vol. 7, no 2, 2010, pp. 10–15.
   

International Conference

 • Pannurat N., Theekakul P., Thiemjarus S., and Natajeewarawat E., Toward Real-Time Accurate Fall/Fall Recovery Detection System by Incorporating Activity Information. Proceedings of the IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics, pp. 196–199, Hong Kong and Shenzhen, China, 2012.
 • Kerdprasop N., Pannurat P., and Kerdprasop K., Medical Knowledge Induction with Higher- Order Horn Clauses and Meta-Programming. Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization, pp. 98–103, Budapest, Hungary, 2009.
 • Kerdprasop N., Pannurat P., and Kerdprasop K., Intelligent Query Answering with Virtual Mining and Materialized Views. World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 48, pp. 84–85, 2008.
รายวิชาที่สอน :
 • Computer Programming
 • Introduction to Computer Programming
 • Programming Fundamentals I
 • Programming Fundamentals II
 • Exploratory Project in Computing
 • Computer Engineering Project Preparation
 • Computer Engineering Project