คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Natthapon Pannurat
ชื่อ : ดร.ณัฐพล     นามสกุล : พันนุรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : natthapon.p@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :