คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Montri Phothisonothai
ชื่อ : ผศ.ดร.มนตรี     นามสกุล : โพธิโสโนทัย
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : montri@eng.src.ku.ac.th
Website : https://orcid.org/0000-0002-0985-3582
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :

ORCID

ความเชี่ยวชาญ :

PEEM Member

Scopus Profiles

DBLP

IEEE

 

 

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

First Publication DOI: 10.20965/jaciii.2004.p0613

งานบริการทางวิชาการ

2560-62 ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิค งานประชุมวิชาการ International Conference on Knowledge and Smart Technology 2012-2020 (http://kst.buu.ac.th/2020)
2560 ประธานกรรมการร่วมฝ่ายเทคนิค งานประชุมวิชาการ International Workshop on Advanced Image Technology 2018
2560 ประธานกรรมการร่วมฝ่ายเทคนิค งานประชุมวิชาการ International Symposium on Communications and Information Technologies 2018
2560 กรรมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
2560 กรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2561 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
2560 กรรมการยกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2561 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
2559-2560 ประธานสายวิชาการประมวลผลสัญญาณ (Chair of Signal Processing Chapter) สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (ECTI Association https://ecti-thailand.org/)
2557-2562 กรรมการประเมินบทความวิจัยและกรรมการร่วมพิจารณาผลงาน NSC2016, IEEE ICCE2016, IEEE ICCE2018, IEEE ICCE2020, IEEE EMBC2010-18, Sensors Journal, ECTI Transactions, IEEE CIM2018, IWAIT2017, IWAIT2018, KST2014, KST2010-20, ISCIT2018, ICSEC2017, ICSEC2018, JCSSE2017-19, ECTI-CON2016-18, iEEON2018, KVIS Invitational Science Fair 2017

รางวัลด้านวิชาการ

2561 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน "แขนกลเทียมควบคุมด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับผู้พิการ BionicPower 4.1" งานประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับ ผ้สูงอายุและผู้พิการ Medical Device Inno Awards 2018 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

2560 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ผลงาน "Eye-Tracking Controlled Visual Thai Keyboard" นวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ICT Innovations for eHealth (กระทรวงสาธารณสุข)

รางวัลและผลงานอื่นๆ

  • Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Fellowship, The University of Tokyo
  • Erasmus Mundus Scholarship, Bridging the Gap (BTG) Program, The University of Trento
  • Japanese Government Scholarship, The 21st Century Center of Excellence (COE) Program, Nagaoka University of Technology
  • Granted Proposal of Bilateral Research Collaboration, The University of Fribourg and ETH Zürich

 

Invited talks

  • "Physiological Signal Processing for Human-Machine Communication Technology: Recent Progress and Future Prospects", The 2013 International Conference on Digital Broadcasting Technologies (ICDB2013), Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, 2013.
    • "Complexity Measure of Electroencephalogram Data Based on Time-Series Analysis", International Workshop on Language, Brain, and Technology, Department of Linguistics, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 2011.
    • "Assessment System Software for Thai Language Pronunciation", The 5th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe2011), Brain, Language, and Technology, Bangkok, Thailand, 2011.
รายวิชาที่สอน :

Present@KUSRC: DSP, UXD

Past@KMITL: HCI, DSP, Math, Calculus

Past@SIIT: Biomedical Instrumentation

Past@SWU: Medical Expert System

Past@BUU: Fundamental EE, EE Mathematics