คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Pongsatorn Thomya
ชื่อ : พงศธร     นามสกุล : ถมยา
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pongsatorn.t@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :