คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Chettha Chamnanlor
ชื่อ : ผศ.ดร.เชฎฐา     นามสกุล : ชำนาญหล่อ
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chettha@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :

Scheduling Theory
Metaheuristics & Optimization
Logistics Engineering
Facilities Planning

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :