คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Jakkarin Klunngien
ชื่อ : ผศ.ดร.จักรินทร์     นามสกุล : กลั่นเงิน
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 038 35 4580-4 ext. 662712
อีเมล์ : jakkarin@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :
  • 03602211: วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร
  • 03602322: การควบคุมคุณภาพ
  • 03602432: การออกแบบระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

  • 03602201: Introduction to Materials and Manufacturing Processes