คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Jiraporn Pradabwong
ชื่อ : ผศ.ดร.จิราภรณ์     นามสกุล : ประดับวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : jiraporn@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) Manufacturing Engineering and Operations Management, The University of Nottingham, UK.
 • M.Sc. (Engineering Management) with Merit, Aston University, UK.
 • B.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University, Sriracha Campus, Thailand.
ความเชี่ยวชาญ :

Supply Chain Management & Collaboration

Statistical Analysis

Design of Experiments

 

 
 • May - Oct 2018 โครงการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจ และพัฒนาศักยภาพยุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.
 • Jan - Sep 2018 โครงการบริการวิชาการเพื่อประเมินศักยภาพและยกระดับมาตรฐานอาหารทะเลแปรรูปแก่ชุมชนเขตจังหวัดชลบุรี (A project to evaluate and assess the production of seafood in Chonbiri province)
 • Jan - June 2017: โครงการที่ปรึกษาโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง (An advisory project on rubber products and their added value) 2560, Rayong, Thailand.
 • Apr-Oct 2016: โครงการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain (Potential Evaluation of SME Entrepreneur under SKP for Global Value Chain).
 • July - August 2016: Conduct the research work on the international collaboration Tempus Project, The University of Nottingham, UK.
 • April - October 2016: Potential Evaluation of SME Entrepreneur under SKP for Global Value Chain, Gistda, Chonburi, Thailand.
 • Jan/ 2012-2013: Teaching Assistant for MSc Module, "Supply Chain Management", The University of Nottingham, UK.
 • Oct/2012-2013: Teaching Assistant for MSc Module, "Project Management", The University of Nottingham, UK.
 • Nov/2012- Dec/2012: Teaching Assistant for MSc Module, "Performance Measurement and Lean Techniques", The University of Nottingham, UK.
 • 2007-2009 : Lecturer in Industrial Engineering Program Faculty of Engineering at Sri Racha, Kasetsart University, Chonburi, Thailand.
 • 2004-2007 : Teaching Assistant, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Chonburi, Thailand.
 • 2006 : Engineer Trainee, Engineer Department, Honeywell Electronic Materials (Thailand) Co., Ltd., Chonburi, Thailand.
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

International Journal Articles:

Pradabwong, J., Braziotis, C., Tannock, J., and Pawar, K. S. (2017). "Business process management and supply chain collaboration: effects on performance and competitiveness". Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 22, No. 2, pp. 107 – 121.

 

Pradabwong, J., Braziotis, C., Pawar, K., and Tannock, J.(2015)., "Business Process Management and Supply Chain Collaboration: A critical comparison", Logistics Research Journal, Vol.8 (6), pp. 1-20, DOI: 10.1007/s12159-015-0123-6.

 

Chapters in Books:

Pradabwong, J.; Braziotis, C., and Pawar, K.(2016)., "Business Process Management and Supply Chain Collaboration: Critical Comparsion of Four Thai Case Studies", in Pawer, K.S., Rogers. H., Potter, A and Naim, M (ed) Developments in Logistics and Supply Chain Management, pp. 138-150.

 

International Conference:

Pradabwong, J. and Sriariyawat, N., 2019, "Firm size and processed seafood supply chain management practices: Insights from Thai SMEs", at Proceeding of the 24th International Symposium on Logistics, Wurzburg, 14th-17th July. 

 

Pholchan, K., Pradabwong, J., and Chansri, N., 2018, "Parameter design and optimization of paint fineness in the grinding process", at Proceeding of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering And Management Systems (APIEMS 2018), Hong Kong, 5th - 8th Dec.

 

Pradabwong, J. & Braziotis, C., 2018, "Quality Performance of Food safety: Insights from the Thai Food Manufacturing Industry", at Proceedings of the 23rd International Symposium on Logistics: Big Data Enabled Supply Chain Innovation (ISL 2018), Bali, Indonesia, 8th-11th July. 

 

Pradabwong, J., Braziotis, C. & Pawar, KS , 2016, "The impact of ownership type on the interrelationships between Business Process Management, Supply Chain Collaboration, Collaborative Advantage and Organisational Performance", at Proceedings of the 21st International Symposium on Logistics: Sustainable Transport and Supply Chain Innovation (ISL 2016), in Kaohsiung, Taiwan, 3rd - 6th July.


Braziotis, C.; Pradabwong, J., and Rogers, H., 2015, "Supply Chain Collaboration (SCC): Mapping of research approaches", in Logistics Research Network Annual Conference, Derby, September.

 

Pradabwong, J.; Braziotis, C.; Pawar, K., and Rogers, H., 2015, "Mapping emerging Themes and Dominant Aspects in Supply Chain Collaboration (SCC)", at Proceedings of the 20th International Symposium on Logistics: Reflections on Supply Chain Research and Practice, Bologna, Italy, 5th-8th July.

 

Pradabwong, J.; Braziotis, C., and Pawar, K., 2014, "Business process management and supply chain collaboration: Critical comparison of four Thai case studies", at The 19th ISL Proceedings, Ho Chi Minh, July. (The best paper award)


Pradabwong, J.; Braziotis, C.; Tannock, J., and Pawar, K., 2014, "The links between business process management and supply chain collaboration: A literature review", at The 19th ISL Proceedings, Ho Chi Minh, July.

 

Pradabwong, J.; Braziotis, C., and Tannock, J., 2013, "The relationships between business process management, supply chain collaboration, collaborative advantage and organisational performance: The moderating effects of contextual factors", at International Conference on Supply Chain & Logistics Management, New Delhi, December.

 

Pradabwong, J., Braziotis, C., and Tannock, J. (2013) "Exploring the Interrelationship between Business Process Management, Supply Chain Collaboration, Collaborative Advantage and Organisational Performance". 20th European Operations Management Association, Dublin, Ireland, June 2013.

 

National Journal Articles:

เมธี วานิชดี, วลัญชญา สาลีกงชัย, จิราภรณ์ ประดับวงษ์ (2563) การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณของเสียอันเกิดจากรอยทางน้ำไหลในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก, วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มกราคม-มิถุนายน 2563, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, น. 32-45. ISSN: 2286-9514.

 

กนกพร พืชผล และ จิราภรณ์ ประดับวงษ์ (2018) การออกแบบการทดลองและการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกฝาขวด, วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มกราคม-มิถุยายน 2018, Vol. 7, No. 1 , pp. 5-17. ISSN: 2286-8967.

 

National Conference:

อำนาจ แซ่ลิ้ม และ จิราภรณ์ ประดับวงษ์ (2561) การออกแบบและหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการล้างแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (น. 370-375), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 23-26 กรกฎาคม 2561.

 

เจิดรวี ต๊ะเงิน, จิราภรณ์ ประดับวงษ์ และ นัฎฐวิกา จันทร์ศรี (2560) การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทนทานต่อแสงยูวีของอะคริลิคฟิล์มในงานเคลือบหลังคา (น. 1253-1256), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12-15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่.

 

เชฎฐา ชำนาญหล่อ, สิรางค์ กลั่นคำสอน, ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, จิราภรณ์ ประดับวงษ์, พัชรา ศรีพระบุ, สาวิตรี อบแพทย์ (2560) การประเมินห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกสำหรับอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12-15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่.

 

รัฐการ ธรรมสรางกูร, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, จิราภรณ์ ประดับวงษ์ (2559) การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการประกอบชุดถุงลมนิรภัย, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ, มีนาคม 2559, กรุงเทพฯ.

รายวิชาที่สอน :

B.Eng.

 • Applied probability and statistics for engineers 
 • Parameter Design 
 • Design of Experiments
 • Introduction to Industrial and Systems Engineering
 • Industrial Engineering Laboratory
 • Industrial and Systems Engineering Project Preparation
 • Industrial and Systems Engineering Project

 

M.Eng.

 • Designing and Managing Supply Chain 
 • Research Methods in Engineering and Technology Management
 • Seminar