MenuClose

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการสงกรานต์ ENG SRC 2021 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม โดยนิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม (ชั่วโมงจริยธรรม)