MenuClose

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ให้การต้อนรับผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานวิจัยของหน่วยปฏิบัติการ/กลุ่มวิจัย ของคณะฯ