MenuClose

คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา