MenuClose

นักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์