MenuClose

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการฝึกงาน/สหกิจศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และ วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต