MenuClose

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา พร้อมทีมนักวิจัย ร่วมต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาวิทยาเขตศรีราชา ตามโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University