MenuClose

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะ เยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง และร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ