MenuClose

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมหารือสำรวจและศึกษาสถานการณ์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย