MenuClose

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและนวัตกรรม