MenuClose

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการบินและอวกาศ (AIRG)