MenuClose

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวโน้มการพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก