MenuClose

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป