MenuClose

ผู้แทนคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ได้เข้าร่วมพูดคุยหารือแนวทาง EEC Model Type A กับทางผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา