MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและ ENG JOB FAIR 2021 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัสKU 77 ,E 73) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team